Endeavour in Tagalog – English to Tagalog Translation

Endeavour in Tagalog – English to Tagalog Translation

by Josh Bianc

Date:
June 3, 2022

in:
English-Tagalog TranslateWhat is Endeavour in Tagalog?

ENDEAVOUR IN TAGALOG – There are several English words that do not have a direct translation in Filipino, that’s why we need context to fully translate them.

In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of this word based on context.

Endeavour means trying hard to do or achieve something.

In Tagalog, it can be translated as “PAGSUSUMIKAP.”

Here are some example sentences using this word:

 • Governments should endeavour to mitigate distress.
 • You must endeavour to improve your work.
 • The school endeavours to teach students to be good citizens.
 • They endeavoured to create a government that truly serves its people.
 • We will endeavour to finish the job by the end of the week.
 • Although soliciting donations to help rebuild the orphanage took a lot of time and energy, in the end, everyone agreed it had been a very worthwhile endeavour.
 • Despite the emotional turmoil she was feeling, Betty, forced herself to endeavour to appear neutral.

In Tagalog, the aforementioned sentences could be translated as:

 • Dapat pagsikapan ng pamahalaan na pagaanin ang pagkabalisa.
 • Dapat mong sikaping pagbutihin ang iyong trabaho.
 • Sinisikap ng paaralan na turuan ang mga mag-aaral na maging mabuting mamamayan.
 • Sinikap nilang lumikha ng isang pamahalaang tunay na naglilingkod sa mga mamamayan nito.
 • Sisikapin naming tapusin ang trabaho sa pagtatapos ng linggo.
 • Bagama’t ang paghingi ng mga donasyon upang makatulong sa muling pagtatayo ng orphanage ay tumagal ng maraming oras at lakas, sa huli, lahat ay sumang-ayon na ito ay isang napaka-kapaki-pakinabang na pagsisikap.
 • Sa kabila ng emosyonal na kaguluhang nararamdaman niya, pinilit ni Betty ang sarili na magmukhang neutral.

You may also read: Depict in Tagalog – English to Tagalog Translation

Thank you for visiting Philnews.ph. You may express your thoughts and reactions below through the comment section. You may also follow us on Facebook, on Twitter, and subscribe to our YouTube channel.comment(s) for this post “Endeavour in Tagalog – English to Tagalog Translation”. Tell us what you think abut this post by leaving your comments below.